Bai tap Luc Khi Trung Cap Bai 3

Language: Vietnamese
Subject: Lục Khí > LụcKhí
School grade: Thailand Thailand
Viết tên các huyệt trong hình này.
Bấm vào từng huyệt để viết lên đó
Huyệt nào trong những huyệt này thuộc đường kinh Phế