Bai tap luc khi

Language: Vietnamese
Subject: Lục Khí > LụcKhí
School grade: Thailand Thailand
Viết tên vào từng huyệt trong hình. Bấm vào huyệt để viết
Cho những huyệt sau, huyệt nào là huyệt Khúc Trạch. Đánh dấu vào huyệt.
Các huyệt sau, huyệt nào là huyệt Đại lăng. Đánh dấu vào huyệt đó
Huyệt nào là huyệt Xích Trạch. Đánh dấu vào huyệt đó