Bài 12: Di truyền liên kết giới tính và di truyền ngoài nhân

Language: Vietnamese
Subject: Khoa học > Sinh học
Age: 17 - 18