Lớp 4 - Khoa học - Đa dạng sinh học

Language: Vietnamese
Subject: Khoa học > Sinh học
Age: 9 - 10
Đa dạng sinh học
Tên
Câu 1: Khi không có ánh sáng, cái gì sẽ chết đầu tiên?
tảo
vi khuẩn
tôm
Câu 2: Châu chấu ăn hạt của cây được coi là _____________
sinh vật phân tách
sinh vật sản xuất
sinh vật tiêu thụ
Câu 3: Những gì cần thiết cho một sinh vật để tồn tại trong một hệ sinh thái?
có nắng
có nhiệt
có nước
có thức ăn
Câu 4: Chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ
dinh dưỡng
mẫu hệ
cộng sinh
thù địch
Câu 5: Cho một mạng lưới dinh dưỡng sau
1) Cào cào là mắt xích chung của 2 chuỗi thức ăn.
2) Cá rô được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 2
3) Nếu cào cào bị tiêu diệt thì ếch và cá rô có nguy cơ bị chết
4) Đại bàng là bậc dinh dưỡng cấp 5
Câu 6: Đây là quá trình hóa học mà thực vật tự tạo ra thức ăn cho chúng. Quá trình này được gọi là gì?
quang hợp
hô hấp
điện phân
điện giải
Câu 7: Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái dưới nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn vì
hệ sinh thái dưới nước có độ đa dạng cao
môi trường nước không bị ánh nắng mặt trời đốt nóng
môi trường nước có nhiệt độ ổn định hơn
môi trường nước giàu chất dinh dưỡng hơn môi trường trên cạn
Câu 8: Trong chuỗi thức ăn: Cỏ → cá → vịt → người thì một loài động vật bất kì trong chuỗi có thể được xem là
sinh vật tiêu thụ
sinh vật sản xuất
sinh vật dị dưỡng
sinh vật phân hủy
Câu 9: Động vật ăn tạp là_______
phân hủy thực vật và động vật chết để lấy năng lượng
ăn thực vật và động vật
tự tạo ra năng lượng trong quá trình quang hợp.
chỉ ăn thực vật
Câu 10: Trong một chuỗi thức ăn, mắt xích nào nên đi đầu tiên?
thực vật
chim ưng
vi khuẩn
Câu 11: Chuột là ................?
Câu 12: Sói là ................?
Câu 13: Bò là ................?
Câu 14: Heo là ................?
Câu 15: Ngựa là ................?
Câu 16: Cá sấu là ................?
Câu 17: Gấu là ................?
Câu 18: Chim cánh cụt là ................?