Biến đổi thuận nghịch và không thuận nghịch

Language: Vietnamese
Subject: Khoa học > Phiếu
Age: 10 - 11