แบบฝึกการพิมพ์

Language: Thai
Subject: cnc > ะำหะ
School grade: Thailand Thailand

เสียง 'ก' อ่านว่าอะไร

กะ

กุ

กี

กู

การพิมพ์ 'ค' ต้องกดปุ่มใดบนคีย์บอร์ด

ปุ่ม Q

ปุ่ม A

ปุ่ม Z

ปุ่ม W

สระ 'อะ' มีวรรณยุกต์อะไร

ไม้เอก

ไม้โท

ไม้ตรี

ไม้น้ำ

เสียง 'ซ' มีประสมอะไร

สามเสียง

สี่เสียง

ห้าเสียง

หกเสียง

เสียง 'บ' อ่านว่าอะไร

บะ

บา

บี

บู

การพิมพ์ 'ย' ต้องกดปุ่มใดบนคีย์บอร์ด

ปุ่ม I

ปุ่ม O

ปุ่ม P

ปุ่ม U

การพิมพ์ 'ล' ต้องกดปุ่มใดบนคีย์บอร์ด

ปุ่ม J

ปุ่ม K

ปุ่ม L

ปุ่ม H