จงหาคำศัพท์ให้เจอ

Language: Thai
Subject: โลกศึกษา > วิเคราะห์ข่าว
School grade: Thailand Thailand
M
E
R
C
U
R
Y
K
J
C
S
N
E
B
U
L
A
P
A
Y
P
U
K
W
E
C
O
J
E
U
B
S
K
W
M
V
N
C
S
T
D
T
P
S
V
S
S
U
G
T
N
T
R
E
N
E
O
O
T
O
H
E
G
A
B
U
T
P
A
O
M
F
O
I
U
O
N
M
E
W
I
L
D
T
L
P
H
I
L
M
A
I
P
E
R
G
S
W
R
M
K
E
P
V
H
E
H
T
E
G
R
R
Y
H
A
E
U
W
O
B
M
S
R
G
R
R
R
E
F
S
S
A
M
N
N
O
N
L
I
W
V
C
S
K
J
N
F
R
F
N
U
B
O
O
U
T
D
G
D
K
E
O
F
C
O
O
G
O
P
T
S
T
A
R
S
K
J
L
A
G
N
P
M
W
M
V
W
U
C
O
M
E
T
P
L
T
A
Y
B
B
U
E
A
P
T
A
N
J
E
T
U
R
L
I
A
F
D
T
V
C
S
J
T
I
O
V
T
S
A
V
E
N
H
R
S
P
Y
B
Y
C
E
J
M
T
J
J
N
D
R
J
H
F
C
C
L
M
L
L
H
C
R
R
P
L
A
N
E
T
T
R
U
M
M
E
W
I
L
A
E
C
O
H
U
Y
H
C
G
E
H
V
G
O
N
G
B
F
E
C
V
N
F
B
M
F
N
E
P
T
U
N
E
O
Y
O
G
I
R
K
B
T
S
W
A
G
P
C
O
G
E
V
M
N
P
T
E
R
S
H
F
L
S
P
U
R
E
E
C
O
N
S
T
E
L
L
A
T
I
O
N
T
E
T
G
U
H
S
D
T
D
K
A
N
E
W
V
I
A
L
J
T
P
R
W
P
T
G
A
L
A
X
Y
S
A
T
U
R
N
E
Y
N