ใบงานที่ 2 เรื่องการออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้รหัสจำลอง

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand