ใบงานที่ 1.1 องค์ประกอบแนวคิดเชิงคำนวณ

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14