ใบงานการคิดเชิงออกแบบ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 16 - 17