ใบกิจกรรมที่ 2.4 เรื่อง ตัวแปร

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13