ต้วอย่างใบงาน

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand
S
B
G
W
P
A
I
F
K
A
M
G
M
D
I
T
C
M
P
Y
V
E
H
C
P
E
A
R
D
C
D
P
G
P
M
F
S
G
V
J
S
A
B
R
V
G
I
F
F
A
B
M
R
A
N
O
O
L
I
A
L
V
O
K
P
D
E
F
J
D
H
T
Start drawing!