กิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง กำหนดกรอบของปัญหา (ม.2)

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14