การแก้ปัญหาอย่างง่าย2/4BP

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 7 - 8