workshop23

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 18 - 25
วิชา การเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชื่อ สกุล
เลขที่
ห้อง
ให้นักเรียนศึกษาวิดีโอ และสรุปเนื้อหาที่ได้
สรุปความรู้ที่ได้
วันแม่แห่งชาติ
อยากกลับบ้าน