Workshop23

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 18 - 25
วิชาการเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชื่อ-นามสกุล :
เลขที่
ห้อง
ให้นักศึกษาดูคลิป VDO และสรุปความรู้ที่ได้
สรุปความรู้ที่ได้
test