Workshop 23

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 18 - 25
วิชาการเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชื่อ-สกุล
เลขที่
ห้อง
ให้นักศึกษาดู VDO แล้วสรุปความรู้ที่ได้
ความรู้ที่ได้