ใบงานที่ 2 ภาษาไทย

ใส่คำตอบ ตรงตาสภาพ
Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 10 - 11