อบรมtopworksheet

ใบงานการทำข้อสอบจาก topworksheet
Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
School grade: Thailand Thailand
Start drawing!
O
R
T
L
C
J
G
V
L
U
K
O
F
M
U
F
T
T
K
L
H
W
J
M
W
F
J
R
T
F
F
D
H
R
O
O
D
Y
R
R
H
T
L
I
R
O
H
W
E
U
D
B
A
V
E
D
R
J
S
I
N
W
Y
H
T
K
C
J
E
T
M
M
L
T
A
K
G
P
D
L
E
V
G
G
W
S
S
D
S
U
K
V
H
B
G
C
D
U
C
W