workshop23

Language: ภาษาไทย
Subject: อื่น > อื่น
Age: 18 - 25
วิชา การเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชื่อ นามสกุล
เลขที่
ห้อง
ให้นักศึกษาดูวีดิโอ และสรุปความรู้ที่ได้
สรุปความรู้ที่ได้
หน้า 3