Workshop02-3

Language: ภาษาไทย
Subject: อื่น > อื่น
Age: 18 - 25
วิชาการเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชื่อ-สกุล:
เลขที่:
ห้อง:
คำสั่ง:ให้นักศึกษาดูวีดิโอและเขียนสรุปความรู้ที่ได้
สรุปความรู้ที่ได้