workshop 23

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
Age: 18 - 25
วิชา การเป็นพลเมืองจิติทัล
เลขที่
ห้อง
ชื่อ - นามสกุล
ให้นักศึกษาดูวีดีโอและสรุปความรู้ที่ได้
สรุปความรู้ที่ได้