ใบงานที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand > อื่นๆ
R
N
B
F
D
W
D
M
O
J
K
V
V
D
K
V
T
Y
P
C
O
P
P
S
R
R
L
V
R
I
O
F
U
S
D
K
S
U
B
T
M
W
T
D
S
Y
R
K
I
F
M
H
S
W
T
W
Y
N
P
O
O
C
H
L
C
P
A
I
N
U
K
B
H
G
V
K
C
G
V
A
J
R
E
K
H
S
A
P
A
G
H
D
P
E
A
S
C
D
D
W
C
E
W
Y
S
W
F
S
R
C
P
E
S
Y
G
O
L
A
K
O
U
B
D
I
F
C
H
N
K
H
P
I
F
D
O
E
N
D
E
K
A
E
W
I
J
P
E
T
E
T
H
T
U
M
O
K
R
V
R
G
E
K
J
C
U
U
I
M
G
R
D
L
L
A
E
R
A
V
N
S
V
N
H
D
O
C
Y
U
C
O
D
M
J
S
J
K
L
L
T
I
L
E
V
Y
J
T
P
O
O
U
N
G
J
D
N
Y
D
N
I
L
F
K
S
W
P