ใบงานที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
I
C
D
P
K
H
L
U
B
C
S
P
U
K
F
P
A
G
W
M
S
R
U
C
Y
I
F
G
V
E
U
K
D
G
M
L
Y
M
D
B
W
F
K
B
I
M
D
E
T
N
F
F
I
E
F
O
G
I
L
F
R
U
T
J
L
B
O
D
L
R
N
C
L
J
C
M
A
L
J
A
C
E
R
E
A
I
J
P
B
E
T
R
Y
O
J
H
K
G
T
L
T
S
M
N
A
E
T
D
R
A
O
U
A
E
T
A
U
T
B
M
R
M
V
N
J
M
N
J
J
I
B
E
F
G
F
C
K
K
H
I
E
M
C
V
J
R
J
G
H
T
N
R
I
M
R
W
W
P
F
I
P
G
P
P
P
M
K
D
C
O
D
G
G
N
I
D
L
E
W
U
J
P
T
U
H
Y
K
Y
T
E
M
J
O
S
K
M
R
R
G
G
M
R
O
G
O
M
J
S
M
R
U
M
L
P
M
Y
C
Y
V
U
N
E
L
R
I