ใบงานที่ 1 เรื่อง สถานที่

ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพ
Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
Age: 7 - 8
Tags: อื่น ป.2