ใบงานชิ้นที่6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
K
E
W
Y
A
C
K
A
R
U
N
H
L
I
T
L
M
W
E
F
J
R
J
B
O
U
B
A
A
J
Y
V
N
W
F
H
E
T
A
B
B
G
L
C
W
I
M
T
M
Y
V
O
L
T
T
W
M
T
P
W
B
O
W
P
S
H
F
Y
E
H
G
A
U
V
I
P
D
U
R
O
L
L
W
P
O
V
Y
F
E
J
P
D
E
G
T
G
B
J
S
C