ใบงานชิ้นที่6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
E
A
R
V
F
R
L
I
C
B
J
M
A
G
N
E
T
W
L
K
M
I
C
R
O
S
C
O
P
E
S
E
G
B
V
M
J
F
J
N
Y
R
A
E
E
B
J
I
M
Y
R
C
J
H
W
A
J
L
D
N
I
M
I
F
C
N
K
W
W
I
N
K
J
A
M
R
W
E
V
H
G
B
T
M
K
V
G
E
R
F
E
A
O
D
R
C
V
V
K
D