ใบงานชิ้นที่6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
J
V
R
P
G
L
Y
C
E
R
O
L
S
N
U
Y
C
E
N
K
F
A
N
M
S
E
D
A
W
B
U
P
R
O
T
E
I
N
B
M
L
R
K
A
U
M
M
V
W
I
K
K
B
O
E
D
J
S
V
M
O
T
E
F
T
T
J
J
A
N
N
W
J
W
B
C
G
U
V
K
I
T
R
W
Z
G
T
U
U
I
P
D
C
T
C
I
E
F
F
Y
W
U
W
R
J
I
G
U
S
B
B
J
I
O
M
K
T
G
R
W
K
P
R
R
P
R
U
O
W
E
A
E
L
E
W
L
N
R
H
H
Y
D
L
G
O
D
P
U
H
U
D
L
B
P
W
S
E
O
E
U
L
A
C
O
T
U
R
P
S
L
M
A
C
D
V
P
A
O
C
B
M
U
M
N
P
T
O
B
S
H
M
G
S
E
C
N
S
A
K
V
M
H
U
L
L
B
V
E
D
O
K
C
V
I
R
K
M
T
G
J
W
R
O
W
G