ใบงานชิ้นที่6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
A
D
O
J
K
H
E
U
R
M
B
B
S
L
T
Y
U
R
O
C
V
Q
D
D
M
B
E
V
V
L
U
I
T
M
J
L
U
G
P
E
U
V
D
V
J
B
L
A
E
W
B
I
P
B
O
N
D
S
I
G
M
S
S
E
K
I
T
O
P
O
G
Y
R
V
B
G
D
S
G
H
P
Y
A
P
W
V
B
B
U
A
V
J
E
A
R
Y
F
L
R
O
R
R
I
O
D
E
O
T
D
W
W
O
C
W
U
S
F
R
O
D
J
B
S
S
I
O
A
Y
D
M
C
O
U
A
E
B
N
T
R
O
B
G
F
B
M
G
S
D
T
B
U
V
J
B
T
E
D
U
V
L
V
V
P
J
T
B
G
V
C
R
E
D
I
T
N
O
T
E
F
S
E
P
D
W
F
W
G
F
S
A
P
W
U
E
S
F
Y
C
R
C
U
F
H
P
Y
T
A
I
M
A
E
C
A
K
O
W
V
T
J
K
D
R
S
N
Y