ใบงานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
R
E
P
O
R
D
Y
R
F
V
R
S
I
A
F
T
K
Y
O
T
Y
E
W
R
S
L
O
W
C
W
A
A
D
M
H
S
E
O
V
F
A
R
L
O
I
N
W
V
B
D
P
C
C
U
N
W
A
O
D
H
F
H
L
S
P
E
O
U
R
M
K
R
I
E
G
V
T
S
A
D
F
J
C
J
C
F
I
N
O
E
W
J
K
M
P
T
A
M
Y
H