ใบงานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
D
O
R
I
W
C
H
D
R
D
V
W
T
R
P
K
G
C
P
L
L
H
J
F
M
V
N
Y
A
O
P
H
A
Y
A
O
H
R
U
E
N
P
D
H
B
B
O
V
P
I
F
M
M
P
R
H
A
O
S
L
U
P
D
H
I
H
P
O
G
S
H
W
C
R
R
N
B
F
H
C
W
T
D
A
D
D
A
K
P
I
C
K
E
E
B
Y
M
N
C
G