ใบงานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
Y
B
V
D
K
P
F
B
L
J
C
R
B
I
G
O
N
P
U
D
A
T
M
M
V
C
G
M
F
L
W
P
C
S
K
N
P
J
D
J
D
S
U
O
F
N
R
D
T
J
P
U
A
V
M
K
U
N
M
V
K
M
E
U
U
P
K
S
D
M
M
I
M
G
H
K
U
I
D
D
D
K
R
I
F
R
H
T
B
J
T
V
E
U
R
R
R
G
E
D
S
A
B
L
M
O
U
S
E
R
E
C
D
V
N
C
J
L
J
U