ใบงานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
J
R
M
R
C
O
E
W
A
V
I
O
B
Y
Y
T
S
I
R
U
O
T
T
S
K
Y
L
J
P
A
H
B
I
S
V
F
W
R
A
R
O
B
R
B
U
L
K
A
Y
D
P
J
A
F
T
K
D
U
P
H
G
B
I
I
D
N
L
V
Y
K
S
W
L
K
M
C
Y
T
S
A
P
L
E
K
O
S
U
U
E
A
E
L
B
M
T
M
E
L
M
T
I
T
C
R
J
N
O
S
V
F
D
V
A
S
A
B
B
H
K
E
Y
S
R
F
T
D
A
G
I
S
E
D
C
R
W
F
J
Y
O
R
A
R
E
R
A
Y
A
S
P
J
M
R
H
I
R
P
T
N
U
V
N
H
U
U
U
Y
G
D
K
B
B
D
C
O
J
M
F
D
Y
O
B
N
I
M
I
H
P
Y
T
O
V
R
S
H
A
A
U
C
R
O
Y
G
P
T
F
J
A
I
S
T
K
P
E
P
M
Y
D
E
J
N
O
F
N
H
N