ใบงานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
N
K
S
D
D
V
B
O
E
N
V
U
K
F
P
D
W
D
I
O
S
Y
S
T
E
M
K
H
Y
T
C
M
R
G
C
O
Y
E
V
T
P
V
B
C
N
A
T
Y
I
I
S
N
B
S
S
U
L
T
R
T
B
A
N
P
N
I
P
T
E
C
E
R
T
G
H
F
F
C
H
C
A
D
H
B
P
N
K
G
A
W
Y
H
C
E
T
L
V
E
A
U
F
B
J
G
C
P
S
B
M
W
M
R
S
R
M
P
D
J
A
V
L
K
S
U
A
B
V
I
P
J
P
E
Y
A
A
D
L
C
E
T
L
W
W
D
D
K
W
I
L
R
V
O
L
T
T
I
K
G
E
M
U
A
K
A
T
R
L
E
G
I
P
O
M
G
O
L
H
I
V
K
U
V
T
U
N
B
U
T
G
K
G
J
G
W
K
I
M
E
O
O
K
U
R
O
S
T
S
N
I
K
R
M
L
I
R
H
U
G
F
C
T
R
S
V
J