ใบงานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
H
R
U
V
V
O
M
O
R
P
V
K
J
G
I
K
L
P
V
D
D
A
K
R
P
K
B
R
P
E
H
H
N
B
Y
I
O
T
E
E
N
C
S
W
Y
W
J
Y
J
Y
R
H
J
F
R
M
R
A
B
M
A
K
T
P
R
L
N
B
A
S
G
E
V
J
F
D
J
U
T
M
G
K
E
E
D
U
G
D
C
F
N
O
B
T
J
S
C
F
A
H
Y
O
B
K
S
T
U
K
V
A
T
R
T
I
L
C
N
O
L
W
L
D
L
M
P
G
C
R
K
K
W
Y
N
E
L
P
N
W
G
Y
F
O
U
R
N
D
O
E
Y
I
F
J
D
V
S
C
K
B
S
P
W
V
O
V
N
E
V
K
O
I
D
I
V
C
Y
G
C
L
L
V
S
D
G
L
A
E
C
L
U
E
V
K
G
O
G
L
J
U
Y
I
K
K
F
O
P
A
N
R
F
P
B
J
S
M
F
W
K
W
J
Y
I
I
Y
M
R