ใบงานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
V
K
I
U
L
B
K
E
B
P
P
H
B
E
H
K
U
H
E
I
K
Y
Y
S
G
A
W
B
S
O
L
R
E
K
I
P
E
V
C
E
W
A
W
D
H
L
T
O
W
Y
C
A
P
R
P
C
I
K
M
U
R
G
H
F
B
O
H
O
E
C
F
I
B
C
A
E
F
H
W
M
M
K
D
W
R
S
G
C
T
H
H
C
S
G
Y
P
F
R
D
J
H
A
O
O
O
H
B
C
D
H
A
H
A
R
F
C
T
W
Y
O
J
C
I
F
O
S
U
R
I
A
L
G
H
V
G
I
J
S
A
U
S
O
P
V
E
A
A
G
H
D
V
Y
S
F
W
E
U
S
E
R
T
V
F
A
M
J
A
O
V
I
S
Y
F
R
E
F
F
F
M
P
Y
A
R
A
N
C
N
S
J
P
O
D
N
M
H
M
E
S
O
G
N
A
I
C
L
E
V
B
E
R
V
H
V
A
L
H
F
M
K
M
F
U
M
R
M