ใบงานชิ้นที่ 5

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
T
E
J
H
K
F
O
L
U
C
I
R
T
T
S
E
D
U
T
S
K
I
B
V
W
W
I
W
R
T
K
V
G
P
M
Y
D
V
P
I
P
N
O
Y
D
R
G
P
V
V
T
T
N
E
L
S
V
M
I
U
P
R
H
B
B
H
U
V
F
O
B
H
C
K
R
F
M
I
S
C
R
A
V
K
E
K
W
P
G
K
L
W
B
J
H
E
P
M
P
H
A
K
O
G
K
E
A
C
G
V
E
R
U
I
T
M
K
N
F
M
F
Y
V
W
V
E
V
O
L
S
Y
O
N
E
P
T
U
C
K
T
V
K
F
P
S
R
P
F
N
C
M
F
V
M
F
D
S
C
C
M
E
B
C
U
R
K
G
S
E
O
S
B
P
U
S
P
G
G
L
K
J
I
F
C
U
S
R
P
I
F
W
N
O
G
E
L
E
O
I
R
E
A
I
R
T
M
R
Y
N
I
J
J
I
C
A
K
E
M
N
F
R
Y
F
K
O