ใบงานชิ้ที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
Y
U
G
T
U
D
P
M
M
K
N
F
U
B
N
V
D
K
N
A
G
Y
F
D
D
B
O
K
F
I
M
B
N
W
V
C
K
H
R
S
I
D
U
U
T
K
B
R
D
E
F
U
J
P
D
S
Y
A
T
H
N
S
U
O
D
M
A
J
N
E
G
I
N
F
N
I
C
M
D
E
C
H
K
N
U
K
L
V
C
G
R
R
G
H
P
C
F
H
V
K
T
Y
E
R
N
O
E
F
E
I
J
T
L
R
U
D
G
T
V
C
I
W
I
L
I
K
B
T
K
K
L
H
V
B
A
Y
D
L
M
P
A
F
E
T
I
W
V
O
U
B
U
R
O
E
F
B
T
T
L
P
M
L
F
M
E
U
I
T
T
D
O
W
M
T
O
O
L
B
O
X
S
V
J
K
M
V
E
L
K
N
C
G
D
C
J
A
E
T
L
C
A
T
H
A
Y
K
V
D
U
W
N
R
Y
T
A
O
I
H
R
U
G
N
J
U
G