ฝึกวิเคราะห์รายการแล้วบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

ชื่อ - สกุล ห้อง เลขที่