จิตวิทยา ม.2 (จ22101)

Online worksheet1 ตอบตามความเข้าใจ *ตอบอย่างไรก็ได้*
จิตวิทยา ม.2 (จ22101)
Online worksheet1 ตอบตามความเข้าใจ
*ตอบอย่างไรก็ได้*
1.เรื่อง Feeling me Feeling you มีวัตถุประสงค์หลักคืออะไร
2.เรื่อง Feeling me Feeling you มีความสำคัญอย่างไร
3.นักเรียนจะเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้อย่างไร
4."นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งร่วมบริจาคทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งแก่เด็กยากไร้"
บทความข้างต้นตรงกับเรื่อง Feeling me Feeling you หรือไม่ เพราะเหตุใด
5."เวลาย่อมผ่านไปทุกวัน"
บทความข้างต้นตรงกับเรื่อง Feeling me Feeling you หรือไม่ เพราะเหตุใด
ยกตัวอย่างสถานการณ์ให้สอดคล้องกับเรื่อง Feeling me Feeling you มา 2 สถานการณ์
6.ยกตัวอย่างสถานการณ์ให้สอดคล้องกับเรื่อง Feeling me Feeling you
7.ยกตัวอย่างสถานการณ์ให้สอดคล้องกับเรื่อง Feeling me Feeling you
เสริม 1 เรื่อง Control the Feeling
8.เรื่อง Control the Feeling มีวัตถุประสงค์หลักคืออะไร
9.เรื่อง Control the Feeling มีความสำคัญอย่างไร
เสริม 2 ให้นักเรียนจับคู่เรื่องที่เรียนให้สอดคล้องกับkeywordsที่ถูกต้อง
*ไม่มีเรื่องของบทที่ 5-8 เนื้องจากต้องการเน้นบทที่สำคัญ*
เลื่อนหน้าถัดไปเพื่อทำต่อ
10.ให้นักเรียนจับคู่เรื่องที่เรียนให้สอดคล้องกับkeywordsที่ถูกต้อง
World's own
โลกของทุกคน
การเข้าใจความรู้สึกของฉันและคุณ
Time passed
Point of Focus
เวลาที่ผ่านไป
Feeling me Feeling you
จุดสังเกตที่สำคัญ
Control the feeling
การควบคุมอารมณ์
กรอกชื่อ-สกุล ชั้น-ตอน-เลขที่ (เฉพาะนักเรียนที่ทำเพื่อการส่งงาน)
เมื่อเสร็จแล้วกด “เสร็จ” หรือ “Finish“