งานชิ้นที่6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
E
P
S
U
E
W
R
N
D
J
E
M
T
C
I
Y
U
M
M
B
R
G
J
H
F
R
H
A
K
M
C
O
N
C
R
E
T
E
M
T
M
J
W
N
E
D
B
W
N
S
B
L
B
K
A
F
L
O
O
R
T
D
F
L
E
F
M
I
F
W
K
U
P
H
R
T
K
S
S
W
U
H
M
V
I
N
U
W
R
H
E
C
Y
A
P
O
I
W
B
G
D
M
C
P
A
F
E
W
E
R
A
I
U
K
L
N
S
S
Y
L
N
W
I
V
U
U
I
U
C
B
S
E
P
F
W
S
A
S
T
F
B
R
N
U
M
B
C
F
Y
K
H
L
K
A
G
E
S
H
T
G
T
I
N
A
S
V
L
A
U
F
M
L
S
B
E
B
Y
H
Y
E
I
P
L
N
F
B
A
D
R
M
R
M
E
P
S
A
P
R
I
S
B
B
E
S
F
Y
E
O
M
A
H
K
G
J
U
T
P
B
B
W
J
K
V
L
N