งานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
Y
M
E
T
C
Y
E
E
C
S
U
W
T
F
G
S
L
Y
L
U
L
T
M
T
V
E
R
P
T
S
S
J
H
A
V
A
S
G
F
N
J
F
V
P
D
K
A
Y
C
A
C
C
S
I
C
R
A
K
C
K
T
E
I
I
O
H
H
L
U
U
P
L
Y
I
N
Y
K
A
T
E
K
U
H
O
J
M
N
O
R
I
R
L
T
R
E
T
E
C
G
D
D
K
Y
T
V
N
A
W
E
K
C
W
C
J
Y
U
T
R
R
L
A
O
W
V
F
J
P
G
B
N
L
B
F
F
M
M
I
G
C
O
M
B
I
N
A
T
I
O
N
U
U
T
N
S
D
K
S
V
D
G
G
N
O
H
W
Y
C
O
N
S
O
L
I
D
A
T
I
O
N
U
R
E
G
R
E
M
T
A
U
N
P
U
N
W
A
J
R
S
N
I
W
P
G
V
F
K
N
T
S
F
B
Y
B
H
O
R
I
Z
O
N
T
A
L
G