งานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
T
E
U
J
I
M
S
T
D
S
T
I
U
N
F
D
W
A
N
W
F
F
C
A
D
K
C
G
R
R
F
H
M
H
P
E
J
G
J
S
W
C
T
C
T
R
T
B
B
T
O
K
E
Y
P
J
O
K
U
R
K
N
A
W
U
M
W
H
D
N
F
S
H
G
I
G
W
M
U
L
T
I
P
L
Y
V
G
U
J
A
L
H
O
V
F
E
D
I
V
I
D
E
K
M
N
R
D
R
I
D
P
V
L
Y
N
R
O
U
Y
G
D
B
B
W
F
E
R
S
L
D
B
V
E
S
L
N
U
T
N
W
V
M
Q
J
G
H
C
S
J
E
M
J
Y
B
N
K
B
U
Y
F
W
H
R
L
J
J
J
A
S
S
V
F
A
U
U
E
C
F
I
F
J
N
N
E
I
W
M
R
I
U
Y
S
Y
V
N
I
P
H
D
A
A
K
E
A
K
F
L
Y
O
G
F
R
G
K
W
T
K
P
U
M
F
F
Y
E
I