งานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
T
W
V
M
M
R
A
F
U
M
N
J
Y
T
F
W
D
T
U
P
U
H
W
Y
O
T
Y
I
O
S
I
A
U
L
R
H
C
L
B
E
T
V
D
T
M
P
F
H
T
U
V
K
G
O
R
Y
F
T
N
L
O
C
V
I
U
I
H
I
H
N
B
K
U
O
N
M
I
D
M
S
D
R
J
M
I
G
F
B
D
A
K
S
C
E
D
E
V
I
M
S
N
S
K
A
Y
C
O
I
D
J
O
L
J
N
C
G
O
H
K
R
I
L
R
I
Y
P
V
A
I
A
A
P
D
O
B
F
A
O
A
D
V
M
G
F
M
F
D
M
J
T
T
O
V
S
I
L
P
W
R
E
U
Y
G
M
L
K
B
S
K
E
L
V
A
E
R
N
L
H
N
Y
V
A
E
E
S
U
C
U
C
A
T
F
G
U
C
M
H
G
U
M
R
P
V
I
G
M
T
P
B
C
B
F
W
V
C
A
I
R
P
Y
Y
N
U
I
B