งานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
L
K
S
G
V
H
E
B
K
E
Y
C
M
M
F
N
B
T
H
O
I
K
D
U
N
U
T
I
R
T
J
U
L
C
T
H
S
J
O
H
W
W
S
V
B
I
I
G
O
E
N
I
B
Y
M
I
F
Y
R
E
H
S
V
Y
G
G
C
O
F
I
U
U
J
V
L
H
W
T
D
K
Y
N
C
E
U
V
L
P
U
I
A
U
L
A
H
C
F
S
D
J
V
S
O
E
E
J
M
Y
A
R
I
J
H
C
K
B
M
L
K
F
O
C
P
V
W
R
W
C
J
H
M
A
L
U
W
H
A
Y
N
S
N
I
F
U
A
W
T
J
L
R
N
H
H
Y
S
V
N
V
W
Y
F
E
G
W
M
W
K
R
M
S
S
N
D
F
J
U
N
B
C
V
U
B
O
O
D
C
E
I
F
O
V
I
K
D
M
B
L
P
J
J
R
R
C
A
A
B
O
A
P
V
V
K
P
S
I
V
E
B
B
J
C
W
L
D
T