งานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
O
O
L
C
I
R
C
L
E
P
S
B
B
J
B
W
D
T
L
N
V
P
O
J
B
C
O
M
N
V
F
R
Y
I
C
P
Y
B
I
B
E
M
C
Y
K
S
S
Y
M
R
N
F
F
S
B
O
O
P
A
T
W
B
K
M
L
L
S
W
V
A
J
C
K
M
U
H
A
V
L
F
Y
B
G
W
L
E
U
A
A
D
C
F
U
E
O
S
U
M
M
A
T
I
O
N
K
L
W
T
T
G
A
S
H
V
P
P
S
N
W
G
N
T
M
I
D
F
D
E
N
O
T
Q
P
Y
V
R
D
A
I
S
M
E
D
N
P
R
U
I
T
N
N
B
A
M
J
A
V
T
I
Y
G
A
E
A
L
R
K
K
V
W
R
E
Y
W
T
T
R
A
E
O
P
N
L
D
W
N
N
D
I
W
I
E
V
H
A
S
R
P
B
F
B
A
E
V
L
C
O
M
B
V
W
P
O
U
K
B
F
F
M
W
R
G
N
N
N