งานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
S
C
H
F
H
P
Y
W
U
R
J
F
M
V
E
L
T
P
N
P
L
B
Y
T
E
M
A
U
N
C
G
G
R
A
P
H
I
C
H
J
T
Y
A
H
G
F
D
V
S
W
B
K
V
I
B
T
H
N
H
K
O
W
W
I
V
A
E
G
W
Y
I
F
M
C
J
O
D
W
I
C
C
I
D
E
A
J
Y
A
K
W
F
V
E
W
W
D
W
C
G
R
J
Y
M
C
F
O
D
R
S
L
D
H
N
O
M
W
C
Y
U
S
I
U
C
F
I
J
R
J
V
N
M
P
E
I
I
Y
R
P
V
U
G
L
A
Y
J
C
G
D
V
Y
W
L
R
B
H
U
N
Y
I
A
V
E
F
Y
O
V
F
O
K
C
B
W
N
E
I
V
P
P
C
R
M
U
O
P
U
D
S
G
W
F
P
H
V
T
O
F
J
F
Y
P
C
P
K
F
B
S
A
W
E
F
O
G
N
A
P
R
O
D
U
C
T
V
F
Y
A