งานชิ้นที่-6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
B
F
G
U
R
Y
P
P
V
O
L
T
D
K
P
D
I
O
D
E
C
I
R
C
U
I
T
L
O
N
U
R
T
J
A
M
P
E
R
E
C
N
T
G
B
C
E
U
N
M
D
P
C
T
H
K
G
L
N
O
I
S
K
U
R
S
L
P
R
B
W
P
T
G
M
N
I
O
C
O
M
P
U
T
E
R
K
O
D
I
D
S
R
C
S
T
R
A
N
S
I
S
T
O
R
U
T
D
T
A
R
T
N
K
P
L
J
F
I
T
C
O
D
N
I
P
Y
G
C
K
O
L
A
I
L
T
R
P
E
G
S
A
K
L
V
D
W
A
O
F
O
K
C
L
P
S
B
C
B
I
I
L
A
H
S
R
Y
O
U
U
Y
R
U
I
L
A
C
M
M
O
O
P
P
I
R
G
K
H
D
T
L
F
M
I
G
I
J
K
T
K
B
O
H
J
C
O
J
F
W
N
G
W
M
M
P
V
U
H
F
N
Y
R
D
O
I