งานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
O
T
W
M
U
V
Y
S
W
J
N
O
C
H
I
D
Y
G
O
T
O
R
U
I
U
C
G
W
E
D
V
K
D
U
N
N
F
C
J
L
U
Y
V
W
T
Y
K
I
S
M
K
W
B
U
K
E
Y
F
O
F
P
N
E
E
G
N
K
P
R
O
G
R
A
M
P
R
L
O
Y
U
S
A
V
L
L
M
W
M
H
V
M
K
Y
T
B
T
F
N
H
C
L
R
R
H
T
G
O
G
O
R
O
D
M
S
B
B
S
A
S
C
D
K
N
J
K
W
A
P
J
L
W
I
F
I
K
C
K
Y
I
F
L
V
R
H
O
F
W
M
N
V
N
N
V
N
T
W
J
H
D
E
H
S
O
J
N
O
T
L
V
G
O
C
W
Y
R
L
P
Y
G
W
F
R
N
A
V
V
R
W
M
P
V
J
M
K
N
T
Y
G
K
E
D
U
Y
F
N
H
U
H
S
G
G
R
I
U
J
C
F
W
S
J
V
B
O
Y
T