การตั้งสมมติฐาน2

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand